Тведохлєбов Іван Трофимович

Крымская межвузовская электронная библиотека - Биобиблиограф…

(1921 - 1993)

Іван Трофимович Твердохлєбов (1921 - 1993) – відомий учений і педагог, професор, завідувач кафедри економічної географії Сімферопольського державного університету, творець наукової школи з рекреаційної географії. Його життя і творча спадщина, що нараховує більше 220 наукових праць, є вірним прикладом служіння науці, наполегливості і послідовності в досягненні поставлених цілей.

Основні праці присвячено теоретичним, методичним та прикладним питанням рекреаційної географії. Дослідження в галузі економічного мікрорайонування, виробничої інфраструктури, агропромислового комплексу. Вивчав територіальну організацію населення і господарства Південного економічного району, зокрема республіки Крим.

Іван Трофимович Твердохлєбов народився 20 січня 1921 року в селі Айдар Ровенського району Білгородської (Воронезької) області в селянській сім’ї. За походженням українець. У 1938 році закінчив з відзнакою семирічну школу в м. Россошь тієї ж області, куди переїхала сім’я, педагогічне училище. Як один із кращих учнів у 1941 році Іван Твердохлєбов отримав направлення на навчання в Московський інститут історії, філософії та літератури імені М. Чернишевського, проте мрії про продовження навчання перекреслила війна. Після прискореного курсу навчання в артилерійському училищі літом 1942 року молодий командир взводу прийняв свій перший бій на Калинінському фронті. У серпні 1942 року у ході бойових дій у районі м. Ржева лейтенант І. Т. Твердохлєбов був тяжко поранений. Високу бойову нагороду – орден Червоної Зірки – він отримав тільки через півтора роки, коли після тривалого лікування повернувся в м. Россошь і став працювати воєнним керівником у педагогічному училищі.
У 1945 році І. Т. Твердохлєбов вступив на заочне відділення географічного факультету Воронізького університету. Поєднуючи навчання з викладацькою роботою в Россошанському педагогічному училищі, він у 1947 році успішно закінчив університет і в 1948 році вступив до аспірантури при Ярославському педагогічному інституті імені К. Д. Ушинського. Результати наукового пошуку були викладені в дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук "Словакия. Экономико-географическая характеристика", яку успішно захистив у 1952 році в Інституті географії АП СССР. Того ж року молодий спеціаліст був направлений на роботу старшим викладачем у Кримський педагогічний інститут ім. М. В. Фрунзе (з 1973 року Сімферопольський державний університет), у стінах якого упродовж наступних сорока років розвивалася його педагогічна та наукова діяльність. У 1957 році йому було присвоєно звання доцента, а в 1974 році – професора кафедри економічної географії. У 1953 році І. Т. Твердохлєбов був обраний завідувачем кафедри економічної географії, яку він очолював протягом 38 років до 1991 року, коли за станом здоров’я був вимушений перейти на посаду професора-консультанта.

І. Т. Твердохлєбов активно працював у Географічному товаристві, брав участь у роботі з’їздів Географічного товариства УРСР (1964, Київ; 1970, Львів; 1985, Сімферопіль; 1990, Одеса) та СРСР (1970, Ленінград; 1975, Тбілісі; 1980, Фрунзе; 1985, Київ; 1990, Казань . Був учасником двох експедицій (1949-50 рр. – у Центральний економічний район; 1958-59 рр. – у Південний економічний район). Був головою обласного відділення товариства Радянсько-Угорської дружби; членом редакційної колегії "Известий Крымского отдела Геогрфического общества СССР" (1957-1975); міжвідомчого наукового збірника "Економічна географія" (1973-1993). Багато сил та енергії Іван Трофимович вкладав у підготовку вчителів географії, організаторів відпочинку та туризму, а також географів вищої кваліфікації. Під його керівництвом було написано і захищено 25 (за іншими джерелами 26) кандидатських дисертацій, у тому числі троє аспірантів з країн Африки. У перші роки роботи І. Т. Твердохлєбов основну увагу приділяв вдосконаленню педагогічної майстерності та організації навчального процесу на кафедрі.

У середині 50-х років ХХ століття з’являються перші наукові публікації, насамперед з теми дисертації "Опыт экономико-географической характеристики областей Словакии". "К географии населения Словакии", "Марксистско-ленинское разрешение национального вопроса в Чехословакии и ликвидация экономической отсталости словацкого народа". "Природные условия и ресурсы Словакии". Інтерес до георафії зарубіжних країн І. Т. Твердохлєбов проявляв протягом усієї науково-педагогічної діяльності: його лекції з країнознавства запам’яталися не тільки багатьом поколінням студентів, але й слухачам різних аудиторій.

У 50-ті роки формується один із трьох основних напрямів наукових досліджень І. Т. Твердохлєбова – соціально-економічна географія Криму. Перші підсумки роботи у цій галузі були підведені у двох монографіях, що були опубліковані на межі 50-60 років – "Промышленность Крыма на подъеме: Экономико-географический очерк" и "Крымская область: Географический очерк", що була написана у співавторстві зі співробітниками кафедри М. Лапко і В. Руфіним.

На початку 70-х років накопичення та осмислення великого обсягу матеріалу дозволило застосувати новий теоретико-методологічний підхід у вивченні народного господарства Криму з точки зору соціально-економічного освоєння території з виділенням циклів освоєння, а також видів використання території Кримської області. В подальшому цей метод розроблявся як у теоретичному так і в практичному плані разом із аспіранткою М. Пермяковою.

Узагальнена економіко-географічна характеристика Кримської області з описом восьми внутрішньо-обласних економічних підрайонів подана у статті, що була опублікована у збірнику "Економическая география". Зазначена публікація стала навчальним посібником для декількох поколінь студентів географічного факультету СДУ. У працях 80-90 років написаних разом із співробітниками кафедри, населення і територіально-господарський комплекс Криму використовуються через призму раціонального природокористування, підкреслюється необхідність переходу від традиційного галузевого до проблемного підходу в рамках конструктивно-прогнозувального напряму.

Низку статей щодо населення і господарства Криму І. Т. Твердохлєбов опублікував у першому та другому виданні "Украинской энциклопедии Украины".
У 1963 році з’явилася перша наукова публікація І. Т. Твердохлєбова щодо проблем розвитку щойно сформованого Південного економічного району, за якою ним було підготовлено ще низку наукових праць із цієї проблематики.

З кінця 60-х років основною сферою наукових інтересів І. Т. Твердохлєбова став новий у географії напрям – рекреаційна географія, зокрема, одна з її кардинальних проблем – рекреаційне районування.
Розробці принципів і методів рекреаційного районування, а також програми економіко-географічної характеристики рекреаційного району, було присвячено роботи, що були опубліковані у 70-ті роки.
У середині 70-х років кафедра економічної географії Сімферопольського державного університету (на чолі з І. Т. Твердохлєбовим) входила в число основних наукових центрів СРСР, що розробляли економіко-географічний напрям у рекреаційній географії.

У 1973 році на кафедрі під керівництвом І. Т. Твердохлєбова було розпочато підготовку спеціалістів туристично-екскурсійної справи і розроблено навчальний план і програми спеціалізації.
У кінці 60-хроків в науковій діяльності І. Т. Твердохлєбова з’являється ще один напрям наукового спрямування – розробка теорії економічної географії. Перша робота в цій галузі "Система основных категорий экономической географии", що була опублікована у 1969 році, визначила предмет досліджень на наступні роки, коли більш детально вивчались такі поняття як "природні ресурси" і "природні умови"; "територіальная організація виробництва", "територіально-господарська система", "територіально-екологична система".

Особливе місце серед робіт І. Т. Твердохлєбова займає низка публікацій, що присвячені застосуванню системного підходу при вивченні економіко-географічних об’єктів.
Багата творча спадщина І. Т. Твердохлєбова дозволяє зробити деякі висновки щодо характерних рис його наукової діяльності. Перш за все, це багатогранність наукових інтересів, що охоплюють не тільки практично всі галузі соціально-економічної географії, але й низку важливих загально географічних питань. Ним проведено комплексний географічний аналіз ключових проблем розвитку Криму: ресурсозабезпеченість, природо використання, господарська освоєність і заселеність, спеціалізація та територіальна структура господарства, його зв’язки і функціонування, "кількість" і "якість" населення, формування мережі і систем розселення, районоутворення, стан і якість оточуючого природного середовища, тенденції і потенціал розвитку.

Другою важливою рисою наукової діяльності І. Т. Твердохлєбова є органічне поєднання фундаментальних і прикладних досліджень. Так, глибока та всебічна розробка теорії рекреаційної географії поєднувалася з конкретними роботами з проблем розвитку Криму як рекреаційної системи, а дослідження законів, понять і категорій географічної науки слугувало основою для нових підходів у рішенні соціально-економічних проблем Криму і Південного економічного району.

Вчений-новатор І. Т. Твердохлєбов підтримував нові ідеї і методи в географії, зокрема конструктивно-прогнозувальний напрям, про що свідчить його наукова творчість 70-80 років, не боявся обговорення спірних питань, наприклад, проблем метагегорафії, або висування дискусійних положень.
Чудовий лектор і педагог І. Т. Твердохлєбов читав курси з економічної і соціальної географії зарубіжних країн, вступу в економічну географію, географії Криму, та з рекреаційної географії. Тисячі лекцій з міжнародного положення та країнознавства, з проблем соціально-економічного розвитку Криму було прочитано ним за межами університету перед різними аудиторіями слухачів.
Своїх студентів і аспірантів він вчив творчо вирішувати науково-конструктивні завдання, раціонально працювати. Науково-методична діяльність І. Т. Твердохлєбова відображена в низці робіт. Під його керівництвом і за його участі було підготовлено 14 навчальних програм спецкурсів. Ним розроблялася низка проблем викладання географії в середній та вищій школі, та у науково-дослідницькій діяльності студентів.
29 червня 1993 року на 73 році життя після тяжкої хвороби помер відомий економіко-географ, професор Сімферопольського університету, талановитий вчений, педагог, добра і чуйна людина І. Т. Твердохлєбов.
Педагогічна, наукова і громадська діяльність І. Т. Твердохлєбова відзначені високими нагородами: орденом "Знак Почета" (1971), знаком "Высшая школа СССР: За отличные успехи в работе" (1981), Грамотою Президиума Верховного Совета УССР (1990). У 1998 році на географічному факультеті Сімферопольського університету відкрито аудиторію імені професора І. Т. Твердохлєбова.

Кiлькiсть переглядiв: 619